RODO


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych klientów i kontrahentów

.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pancerpol sp. jawna, z siedzibą w Dąbrowie Górnicze 43 – 530, ul. Szałasowizna 22 .

 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail IOD@pancerpol.com.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: wykonywania umowy, bieżących kontaktów i utrzymywania relacji biznesowych oraz zawodowych, realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych oraz ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń,

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:

a) wykonania zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b) wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne,

c) zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.

 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane pracownikom administratora oraz innym odbiorcom danych osobowych w realizacji obowiązku prawnego, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

 3. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Polityka prywatności

firmy PANCERPOL sp. j.

Poważnie podchodzimy do ochrony Twoich danych osobowych.

Dane osobowe to każda informacja pozwalająca zidentyfikować osobę fizyczną.

Obejmuje to w szczególności imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i adres IP, etc.

Administratorem Twoich danych jest spółka:

PANCERPOL sp. j. ul. Szałasowizna 22, 42-530 Dąbrowa Górnicza

Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@pancerpol.com.pl

Kontakt do Administratora: biuro@pancerpol.com.pl

Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą:

 • Prawo dostępu (art. 15 RODO),

 • Prawo do sprostowania (art. 16 RODO),

 • Prawo do przenoszenia danych (Art. 20 RODO),

 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

 • Prawo do bycia zapomnianym (Art. 17 RODO),

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (Art. 18 RODO).

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest zgodne z postanowieniami RODO i wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Podstawy prawne przetwarzania danych wynikają w szczególności z art. 6 RODO.

Używamy twoich danych do celów obsługowych, wypełniania zobowiązań umownych i prawnych, do oferowania produktów i usług oraz do utrzymania relacji z klientami.

Twoja zgoda również stanowi podstawę prawną przetwarzania danych. W tym zakresie informujemy Cię o celach przetwarzania danych i prawie do wycofania Twojej zgody.

Transfery danych / Ujawnianie danych stronom trzecim

Przekazujemy Twoje dane stronom trzecim w zakresie określonym ustawowo lub na podstawie zgody. We wszystkich innych przypadkach informacje nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że jesteśmy do tego zobowiązani z uwagi na obowiązkowe przepisy prawne (obowiązek ujawniania informacji organom nadzorczym lub organom ścigania).

Odbiorcy danych / kategorie odbiorców

Zapewniamy, że osoby, które przetwarzają dane osobowe w celu wywiązania się z zobowiązań umownych i prawnych, są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Przekazywanie danych do państw trzecich (poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym) odbywa się wyłącznie, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli wyraziłeś zgodę na takie przetwarzanie.

Domyślnie nie przekazujemy danych osobowych do Państw trzecich.
Okres przechowywania danych Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to wymagane przepisami prawa.

Należy pamiętać, że liczne ustawowe okresy przechowywania wymagają przechowywania danych przez określony czas. Dotyczy to w szczególności obowiązków związanych z podatkami i sprawozdawczością.

Możemy również przechowywać dane, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, lub w przypadku sporów prawnych, korzystamy z dowodów w ustawowym terminie przedawnienia, który może wynosić do 30 lat; standardowy okres przedawnienia wynosi 3 lata.

Bezpieczny transfer danych

Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zapewnić optymalną ochronę przechowywanych przez nas danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych. Poziomy bezpieczeństwa są stale przeglądane i dostosowywane do nowych standardów bezpieczeństwa. Wymiana danych do i z naszej strony internetowej jest szyfrowana.

Kategorie danych, źródła i pochodzenie danych

Przetwarzane przez nas dane są określone przez odpowiedni kontekst: zależy to od tego, czy na przykład składasz zamówienie przez Internet, wpisujesz żądanie w naszym formularzu kontaktowym lub chcesz wysłać do nas wniosek lub złożyć skargę.

Zbieramy i przetwarzamy następujące dane podczas odwiedzania naszej strony internetowej:

 • Nazwa dostawcy usług internetowych

 • Używana przeglądarka internetowa i system operacyjny

 • Informacje o tym, jak do nas trafiłeś np. poprzez strony partnerów, wyszukiwarki Google

 • Adres IP przydzielonego dostawcy usług internetowych

 • Informacje o podstronach odwiedzanych na naszej stronie + datę i godzinę

Powyższe dane zbierane są w ramach narzędzia Google Analitycs, które służy do analizy ruchu na stronie Internetowej. Więcej informacji odnośnie zbierania danych znajdziesz poniżej:

https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=pl https://support.google.com/analytics/answer/2799357?hl=pl

Ze względów bezpieczeństwa technicznego (w szczególności w celu ochrony przed próbami ataków na nasz serwer sieciowy) dane te są przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO.

W stosownych przypadkach: zbieramy i przetwarzamy następujące dane w ramach prośby o kontakt:

 • Nazwisko, imię (ewentualnie: tytuł),

 • Informacje kontaktowe,

 • Treść wiadomości.

 • Temat wiadomości

 • Informacja nt. typu klienta np. instalator, klient indywidualny

W stosownych przypadkach: przetwarzamy następujące dane w ramach procesu zamawiania:

 • Nazwisko, imię (ewentualnie: tytuł),

 • Adres dostawy, adres faktury,

 • Dane kontaktowe (adres e-mail),

 • Dane, które mogą być legalnie przetwarzane z innych / zewnętrznych źródeł

 • Dane rozliczeniowe tj. numer konta bankowego, dane do faktury.

Formularz kontaktowy / Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej

Formularz kontaktowy jest dostępny na naszej stronie internetowej, za pomocą którego można się z nami skontaktować drogą elektroniczną. Jeśli napiszesz do nas za pomocą formularza kontaktowego, będziemy przetwarzać dane przesłane w formularzu kontaktowym, aby odpowiedzieć na twoje pytania i prośby.

Czyniąc to, szanujemy zasadę minimalizacji danych i nadmiarowości, w związku z tym wystarczy podać tylko informacje, które są nam potrzebne, aby się z Tobą skontaktować, czyli Twój adres e-mail i samo pole wiadomości. Nic więcej. Twój adres IP będzie również przetwarzany z przyczyn technicznych i ochrony prawnej. Wszystkie inne dane są dobrowolne, a dodatkowe pola są opcjonalne (np. W celu zapewnienia bardziej szczegółowej odpowiedzi na pytania).

Jeśli skontaktujesz się z nami przez e-mail, będziemy przetwarzać dane osobowe podane w emailu wyłącznie w celu przetworzenia Twojego żądania. Jeśli nie skontaktujesz się z nami przy użyciu dostarczonych formularzy, żadne dodatkowe dane nie zostaną zebrane.


Sklep internetowy

Przetwarzamy przekazane przez Ciebie dane w ramach formularza zamówienia wyłącznie w celu realizacji i wypełnienia podstawowego stosunku umownego, chyba że wyrazisz zgodę na dalsze wykorzystanie. Zasada minimalizacji danych i unikania danych jest tutaj przestrzegana, ponieważ żądamy tylko danych wymaganych do realizacji umowy lub wypełnienia naszych zobowiązań umownych (tj. Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu i dane dotyczące płatności dla metody, którą wybrałeś ) lub w celu zbierania danych, które są obowiązkowe na mocy prawa.

Twój adres IP będzie również przetwarzany z przyczyn technicznych i ochrony prawnej. Jeżeli te dane nie zostaną podane, będziemy musieli odrzucić zawarcie umowy/zamówienia. Możesz oczywiście podać dodatkowe dane na zasadzie dobrowolności.

Rejestracja / konto klienta

Użytkownicy mogą podać dane osobowe, aby umożliwić im rejestrację na naszej stronie internetowej. Zaletą jest to, że możesz w szczególności przeglądać historię zamówień i zapisywać dane, aby wykorzystać je do kolejnego zamówienia bez konieczności ponownego przesyłania.

Przy zamawianiu w naszym sklepie internetowym wymagamy również informacji o adresie rozliczeniowym (tytuł, imię, nazwisko, adres).

Uwaga: Szyfrujemy Twoje hasło, które będzie przechowywane u nas. Pracownicy naszej firmy nie mogą wyświetlać tego hasła i dlatego nie mogą Ci pomóc, jeśli je zapomnisz.

W takim przypadku użyj funkcji „Nie pamiętam hasła”, która wyśle automatycznie wygenerowane nowe hasło przez e-mail. Żaden pracownik nie jest uprawniony do żądania hasła przez telefon lub na piśmie. Nigdy nie ujawniaj swojego hasła, jeśli otrzymasz takie prośby.

Po zakończeniu procesu rejestracji Twoje dane będą przechowywane u nas do użytku w chronionym obszarze klienta. Po zalogowaniu się na naszej stronie internetowej podając swój adres e-mail / nazwę użytkownika i hasło, dane te zostaną udostępnione na naszej stronie internetowej (np. W przypadku zamówień w naszym sklepie internetowym). Zrealizowane zamówienia można śledzić w historii zamówień.

Zarejestrowane osoby mogą poprawiać adres rozliczeniowy w historii zamówień. Możesz również skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta, który chętnie zastosuje wszelkie zmiany / poprawki. Możesz oczywiście anulować lub usunąć rejestrację lub konto klienta. W tym celu skontaktuj się z nami pisząc maila, gdzie uzyskasz odpowiednie instrukcje.

Systemy płatności

W naszym sklepie internetowym możesz wybrać płatność przelewem na konto bankowe, płatność przy odbiorze, PayPal. Aby kontynuować, odpowiednie dane dotyczące płatności są gromadzone w celu wykonania i przetworzenia zamówienia. System płatności, którego używamy, implementuje szyfrowanie SSL w celu ochrony danych. Twój adres IP będzie również przetwarzany z przyczyn technicznych i ochrony prawnej.

Uwaga dotycząca płatności kartą kredytową: W ramach standardowej procedury płatności kartą kredytową dane karty kredytowej zostaną sprawdzone i przeprowadzona zostanie kontrola kredytowa.

Uwaga dotycząca PayPal: PayPal tj. spółka PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg. Jeśli osoba, której dane dotyczą, wybierze opcję „PayPal” jako opcję podczas procesu składania zamówienia w naszym sklepie internetowym, dane osoby, której dane dotyczą, zostaną automatycznie przesłane do „PayPal”.

Wybierając tę opcję płatności podmiot danych wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych wymaganych do przetwarzania płatności. Dane osobowe przesyłane do PayPal to zazwyczaj imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane wymagane do przetwarzania płatności.

Szczegóły dotyczące ochrony danych w systemie PayPal można znaleźć na stronie: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacyprev

Profilowanie / Automatyczne podejmowanie decyzji

Nie używamy profilowania podczas przetwarzania Twoich danych.

Ciasteczka / Cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki „cookie” w różnych lokalizacjach, dzięki czemu nasza oferta jest bardziej przyjazna, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze i przechowywane przez przeglądarkę (lokalnie na dysku twardym).

Pliki cookie pozwalają nam analizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych, abyśmy mogli zaprojektować zawartość strony zgodnie z potrzebami odwiedzających. Pliki cookie pozwalają nam również mierzyć skuteczność konkretnej reklamy.

Większość plików cookie, których używamy, to „ciasteczka sesyjne”, które zostaną automatycznie usunięte po Twojej wizycie. Stałe pliki cookie są automatycznie usuwane z komputera, gdy upłynął ich okres ważności (zazwyczaj sześć miesięcy) lub użytkownik sam je usunie przed upływem terminu.

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika, który następnie przekazuje je nam. Jako użytkownik, więc sprawujesz pełną kontrolę nad używaniem plików cookie. Możesz zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej, aby wyłączyć lub ograniczyć wysyłanie plików cookie. Ponadto pliki cookie, które zostały już zapisane na Twoim komputerze, można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Uwaga: jeśli dezaktywujesz umieszczanie plików cookie na swoim urządzeniu, możesz nie mieć dostępu do wszystkich funkcji strony internetowej w pewnych okolicznościach.

Śledzenie w sieci

Używamy narzędzi do śledzenia w sieci, np. Google Analytics / podstawa prawna (art. 6 (1) litera f.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że nasze przetwarzanie odbywa się niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informuję – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), zwanego w skrócie „RODO”, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pancerpol sp. j. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 42 – 530, ul. Szałasowizna 22, tel. tel./fax: 32 261 04 15, tel. 509-931-202.

 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail IOD@pancerpol.com.pl

 3. Dane osobowe przetwarza się w celu rozpatrzenia aplikacji kandydata na wolne stanowisko pracy
  w procesie rekrutacji, na podstawie art. 221 Kodeksu pracy.

 4. Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane
  do zakończenia procesu rekrutacji.

 5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych, żądania sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania gdy kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych, a także prawo
  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

 6. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz ww. prawa i prawo do usunięcia danych.

 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.

…………………………………………………………………..

/Data i podpis osoby informowanej/